Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-22

Tvillingköp i het sektor

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "Vårkänslor i portföljen"? Läs det här

Allmän reflektion

Efter en lång vinterdvala är våren äntligen på väg i Sverige.

Även om temperaturen har befunnit sig under historiska genomsnitt i mars månad, ser situationen ut att ha stabiliserats på väderfronten och vi kan efter vårdagsjämningen blicka framåt mot ljusare tider.

Mer värme - eller ska vi säga mindre kyla - är ett välkommet inslag lagom till utdelningsperioden.

Värme ger även naturen förutsättningar för att kunna växa och för grönskan att kunna rota sig.

wysiwyg_image

Mot alla odds kämpar sig gröna skott fram efter en tung vinter

Risken för ett så kallat ”aprilväder” med oväntade bakslag finns dock som alltid - både på börsen och vädermässigt.

Den senaste tidens växlande börsklimat har också fått många investerare att bli mer avvaktande och ifrågasätta den rådande trenden.

Kort sagt har det varit en emotionell berg- och dalbana för många sparare.

Börsen

Precis som vi skrev förra veckan bedömer vi att en ljusning är på väg i flera aktier och vi planerar därför ett antal nya inköp i Korta Portföljen kommande veckor.

Men den tyska börsen uppvisar emellertid en rad svaghetstecken, vilket är klart oroväckande för svensk del på kort sikt.

Trenden är inte munter, men än så länge är det inte någon katastrof.

Sentimentet kan också svänga snabbt och optimismen kan återvända lika fort som den försvann.

Världsekonomin växer i en god takt, företagen har - efter en längre period av återhållsamhet - börjat investera i sin egen verksamhet igen och flera makroekonomiska indikatorer trendar samtidigt uppåt.

Det borde ge stöd åt bolagsvinsterna och därmed aktiekurserna.

Pessimisten inte övertygad

Börspessimisten kan å andra sidan peka på att marknaden är framåtblickande och att de ljusa utsikterna redan är inprisade i dagens värderingar.

Det finns naturligtvis en poäng i pessimisternas argument, men än så länge fortsätter flödena att komma börsen till del.

Obligationsmarknaden lockar heller inte nämnvärt med dagens räntenivåer.

Däremot finns ett stort relativvärde i råvarusektorn enligt vår mening.

Denna vecka ska vi därför fokusera på oljebranschen.

wysiwyg_image

Oljefokus

Sedan en tid tillbaka har vi följt oljesektorn med stort intresse, där vi nu ser goda möjligheter.

Efter oljeprisfallet som inleddes år 2014 har flera oljebolag genomgått ett ekonomiskt stålbad. Prisnivåerna bottnade först i slutet på december 2015 och har sedan dess rekylerat kraftigt uppåt.

Branschen är nu hetare än tidigare, men nuvarande priser på Nordsjöoljan runt 65-70 dollar fatet är fortfarande lägre än nivåer klart över 100 dollar fatet som gjorde sig gällande mellan åren 2011-2014.

Hård motvind

I spåren av de lägre prisnivåerna har de flesta bolagen fått kapa kostnader, skjuta upp planerade projekt och styra om investeringsbudgetar i sin löpande verksamhet. Utvecklingen har även spillt över på prospekteringsarbetet, vilket i sin tur påverkar framtida utbudsnivåer.

Eftersom det förekommer en naturlig eftersläpning (cirka 4-5 år) mellan pris och produktion på oljemarknaden kommer situationen påverka utbudsnivåerna i år och kommande år för i huvudsak konventionella oljefält.

Att detta inträffar samtidigt som efterfrågan växer i spåren av den globala och asiatiska ekonomiska tillväxten, ger en mycket intressant grogrund för väsentligt högre oljepriser enligt vår mening.

Förändrad branschdynamik

Samtidigt har de amerikanska producenterna förändrat dynamiken i oljebranschen efter den så kallade ”skifferoljerevolutionen”. Med ny teknologi kan nya brunnar borras snabbare än tidigare och på så vis öka utbudssidan i ett helt annat tempo än vad som historiskt var möjligt.

Men dessa brunnar uppvisar också helt andra förbrukningstakter (produktionen kollapsar vanligen 90 procent efter 3-4 år) jämfört med konventionella oljefält som kan producera i årtionden innan utvinningstoppen är nådd för fältet.

På det stora hela gör den förändrade dynamiken det svårare att förutsäga produktionsnivåer än tidigare, vilket resulterat i mer snabba och nyckfulla skiften på marknaden.

I dagsläget bedömer vi dock att oljepriset bör stiga inom 6–12 månader, påhejat av en fortsatt dollarförsvagning. Grundscenariot är att dollarindexet DXY ska fortsätta sin resa mot 80-nivån under året. I skrivande stund står DXY-indexet i cirka 89. 

Om allt faller väl ut kan vi återigen se oljepriser runt 80-100 dollar fatet inom en 12-månadersperiod.

wysiwyg_image

Saneringsarbete efter olyckan vid BPs oljerigg Deep Water Horizon år 2010

Oljecaset sammanfattat

Oljepriset är som tidigare nämnt notoriskt svårt att förutsäga eftersom det finns en lång rad rörliga delar som påverkar prisdynamiken. Till exempel finns traditionella faktorer som utbud/efterfrågan, men även politiska risker, teknologisk utveckling, ekonomiskt tillväxt, lageruppbyggnad,  och så vidare.

Utifrån ett investeringsperspektiv finner vi dock oljesektorn intressant eftersom:

 • Efterfrågan på råolja och dess raffinerade produkter ökar med cirka 1,5 miljoner fat per dag/år
 • Uteblivna investeringar efter kraschen 2014 påverkar utbudet från 2018 och framåt
 • Inga större konventionella oljefält (i relation till årlig global förbrukning) har hittats på årtionden
 • Den svaga dollarn ger stöd åt råvarusektorn i allmänhet och oljepriset i synnerhet
 • Oroligheter i Mellanöstern och i Venezuela fortsätter
 • Högre levnadsstandard i Asien medför en högre energikonsumtion
 • En större fordonspark förbrukar i aggregerade tal mer drivmedel (även med mer bränsleeffektiva motorer)
 • Även om elbilsmarknaden förväntas växa kraftigt kommande år är den – utifrån ett helhetsperspektiv - en fraktion av en fraktion av total efterfrågan i dagsläget

Risker saknas självklart inte i det volatila oljepriset, utan finns i form av:

 • Sämre ekonomisk tillväxt i världen, vilket påverkar efterfrågan negativt
 • Kraftigt ökad amerikansk utvinning av ”shale oil”
 • Ökad protektionism medförande färre transporter mellan gränser
 • En snabbt stigande amerikansk dollar (påverkar alla råvarupriser)
 • Politiska risker (miljö, produktionsbegränsningar OPEC, Venezuela, etc.)
 • Teknologirisker (borrning av brunnar, utvinningseffektivitet, osv)
 • Högre beskattning av fossila bränslen och drivmedel

Exponering mot oljesektorn

Efter reflektion och diskussion väljer vi att spela oljetesen genom att köpa in två oljebolag, verksamma på geografiskt helt olika platser i världen: Lundin Petroleum (Norge) och Tethys Oil (Oman).

Branschfonder är ett annat alternativ för att få exponering mot sektorn, men i nuläget väljer vi att gå denna väg.  Positionerna är i nulägt under en uppbyggnadsfas.

Lundin Petroleum

 • Vi väljer att ta en inledande position i Lundsfärens flaggskepp Lundin Petroleum till kursen 208 kr
 • Lundin-familjen har en imponerande historia av att skapa stora värden i råvarusektorn
 • Kommande år har Lundin Petroleum en mycket ambitiös tillväxtagenda
 • Vid sidan av sin löpande oljeutvinning, ligger koncernens fokus främst på att få igång det så kallade ”elefant”-fältet Johan Sverdrup, som beräknas tas i drift under slutet av nästa år
 • Sverdrupfältet är ett av de mest betydelsefulla fynden på den norska kontinentalsockeln sedan 1980-talet och är ett kvitto på Lundin Petroleums utomordentliga förmåga att hitta nya oljefält
 • Hela fältet väntas i dagsläget innehålla omkring 2,1–3,1 miljarder fat av olja och oljeekvivalenter
 • Lundin har en licensandel om 22,6 procent i fältet, medan Statoil är operatör med en andel på cirka 40 procent. Övriga aktörer svarar för resterande del av totalen
 • Produktionsmässigt väntas 2018 bli något av ett mellanår för koncernen, men 2019 och framåt förväntas betydande produktionsökningar i spåren av att Sverdrupfältat tas i drift
 • Lundin Petroleum planerar även att genomföra sin första kontanta aktieutdelning någonsin under våren. Lundinsfären har tidigare delat ut innehav i dotterbolag (exempelvis Enquest/IPC), men har inte gett en traditionell kontant aktieutdelning
 • Utdelningsbeslutet markerar därmed startskottet för en ny fas för koncernen och ger även en indikation på vilken kassaflödespotential som Johan Svedrup-fältet väntas medföra
 • Sammantaget lockas vi av mixen av stigande produktionsnivåer och en skicklig företagsledning
 • Riktkursen sätts till 250 kronor och positionen motsvarar 2 procent av portföljvärdet

Tethys Oil

 • Vi tar en inledande position i oljebolaget Tethys Oil till kursen 68 kr
 • Tethys är ett medelstort oljebolag verksamt i huvudsak i Mellanöstern, mer specifikt i Oman
 • Oman är ett förhållandevis stabilt oljeland i en mycket volatil region
 • I dagsläget bedömer vi att den geografiska risken är acceptabel i Oman
 • Operationellt har Tethys en effektiv produktionsapparat med låga produktionskostnader
 • De låga produktionskostnaderna är klart attraktiva och ökar bolagets motståndskraft
 • Koncernen har även en bevisad historia av organisk tillväxt genom framgångsrika borrningar
 • Produktionstakten, innan statens andel, ligger på omkring 11 000–12 000 fat per dag
 • Produktionsnivåerna väntas upprätthållas under 2018 och öka något åren framåt
 • Balansräkningen är i absoluta toppskick och den stora nettokassan ger frihet
 • Överskottslikviditeten väntas skiftas ut till ägarna i år genom dels en ordinarie utdelning på 2 kronor/aktie samt ett inlösenförfarande motsvarande 4 kronor. Sammanlagt 6 kronor per aktie
 • Med rådande prissättning motsvarar det en direktavkastning på omkring 9 procent
 • På rullande 12-månader handlas aktien till ett p/e-tal på 9 gånger
 • Riktkursen sätts till 85 kronor och positionen motsvarar 2 procent av portföljvärdet

AAK

Ett helt annat oljebolag, AAK, (verksamt inom förädling av vegetabiliska oljor) har pressats av en rad insiderförsäljningar på sistone.

Mest noterbart är storägaren Melker Schörling ABs försäljningar som påverkat AAK-aktien i en tydligt negativ riktning under veckan.

Relativt Melkers totala innehav är dock försäljningarna att betrakta som ytterst marginella. MSAB äger alltjämt 13,4 miljoner aktier i fettspecialisten (mot 13,9 miljoner i början på februari). Bakgrunden till avyttringarna är även att investmentbolaget vill lösa sina lån efter att nyligen ha lämnat börsen.

Den fundamentala bilden kvarstår med andra ord och bolaget utvecklats alltjämt starkt.

Sammantaget ser vi kurspressen som ett attraktivt läge att fylla på vårt innehav med fler aktier i AAK på kurser runt 717 kronor.

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.