Aktiespararna

Utfall av Aktiespararnas aktie- och portföljråd

Av Redaktionen
20 april 20234 min lästid
Inom Aktiespararna görs olika former av analyser och råd. Här följer, som tidigare kommunicerats, en mer fullständig redovisning av utfallet. Totalt sett är utfallet bra. För portföljerna är utvecklingen tillfredställande sedan start och under den senaste tioårsperioden men inte för femårsperioden. ”Därför har också förvaltningen av portföljerna från och med mars 2023 övertagits av Aktiespararnas finansutskott”, säger Aktiespararnas vd, Joacim Olsson.

Aktieråd

Inom ramen för tidningen Aktiespararen görs analyser av börsföretag. De publiceras dels löpande digitalt på aktiespararna.se, dels i tidningen. I normalfallet är det sex analyser per utgåva. Den senaste utvärderingen omfattar totalt 234 bolag och sträcker sig från Aktiespararen nummer 11 2016 till nummer 10 2021 vilket ger en utvärderingsperiod fram till slutet av 2022. Utvärderingen visar att köprekommendationerna (215 st) har överträffat jämförelseindex (OMXSGI) med 3,4% på tolv månader. Räknar man in även säljrekommendationer (19 st) överträffas index med 2,9%.

Utöver analyserna i tidningen görs sedan januari 2022 Veckans aktie. För de 14 analyser som det gått ett år eller mer är utfallet 5,2% bättre än jämförelseindex (OMXSGI).

Portföljer

Aktiespararen har tre aktieportföljer: Bas-, avkastnings- och småbolagsportföljen. Portföljerna har sedan start, 1 januari 2011, överträffat jämförelseindex för Stockholmsbörsen. Basportföljens avkastning uppgår till 253 % medan Stockholmsbörsen (OMXSGI) under samma period har avkastat 225 %. Avkastningsportföljen har sedan start avkastat 290 % och småbolagsportföljen 250 %.

Tittar man på den senaste tioårsperioden är utfallet 203 %, 292 % respektive 242 %. Stockholmsbörsen har under samma period avkastat 196 %.

Under den senaste femårsperioden är utfallet för bas-, avkastnings- och småbolagsportföljen 51 %, 61 % respektive 40 %. Stockholmsbörsen har under samma period avkastat 62 %.

I likhet med vad som redovisas i tidningen Aktiespararen jämförs samtliga portföljer med ett brett index för Stockholmsbörsen. Det gäller även småbolagsportföljen som, namnet till trots, innehåller såväl largecap- som midcap-bolag. Likaså jämförs bas- och avkastningsportföljen inte med ett large cap-index.

Totalt sett är utfallet av portföljerna tillfredställande sedan start och under den senaste tioårsperioden men inte för femårsperioden. Med anledning av detta har också förvaltningen av portföljerna från och med mars 2023 övertagits av Aktiespararnas finansutskott.

Utöver de tre portföljerna finns även Korta portföljen, där eventuella omallokeringar görs veckovis. Nuvarande portfölj har sedan start 1 september 2022 fram till 19 april avkastat 19,1% vilket är 2,6% bättre än jämförelseindex (OMXSGI).

Aktiespararna har också två fondportföljer, offensiva och defensiva portföljen. Nuvarande portföljer startade 10 februari 2022 och har avkastat -10,6% respektive -1,5%, OMXSGI har under samma period avkastat -10,1%.

Smartbox

Smartbox finns hos Aktieinvest men det är Aktiespararnas Finansutskott som väljer ut innehaven. Analysen sker med hjälp av analysprogrammet ”Hitta kursvinnare” och investeringar görs i investmentbolag, bolag med hög direktavkastning samt bolag som vid investeringstillfället ses som undervärderade jämfört med sin historiska värdering. Från starten den 17 oktober 2018 fram till 23 mars 2023 har innehavet ökat 79 %, vilket är nästan dubbelt så mycket som ett jämförbart index (OMXSPI) som givit 39%. Läs mer om Smartbox här. (https://www.aktiespararna.se/nyheter/medlemsforman-nu-lanserar-vi-smartbox)

Save By Bell

I Aktiespararnas plattform Save By Bell kan användaren följa sex olika strategier för aktiespararande, tre fundamentala, två tekniska och en kombinerad strategi. Under den utvärderade perioden, 1 april 2021 till 22 november 2022, överträffade de tre fundamentala strategierna och Kombi sitt jämförelseindex (OMSGI) på tolvmånadersbasis. Av de två tekniska gick en bättre än index (OMXSPI) och en sämre. Totalt för alla sex strategier var överavkastningen mot index 2,67%. Bästa strategin var PEG som överavkastade 5,12% medan den sämsta, tekniska strategin MA200, underavkastade 1,33%. Aktiespararna har som ambition att under året göra Save By Bell till en del av medlemserbjudandet. Läs mer om Save By Bell här. (https://www.savebybell.se/)

Fotnot: Perioden för bas-, avkastnings- och småbolagsportföljen är: för 5 år 15 mars 2018 till 27 mars 2023, för 10 år 15 mars 2013 till 27 mars 2023.

Förklarande artiklar

Dela med dig