Aktiespararna

Analys: Bankerna lunkar på

Av Peter Malmqvist
23 oktober 20193 min lästid
Rapporterna för tre av fyra storbanker visar att en något sämre utveckling än väntat, men avvikelserna är inte stora. Stabiliteten är dock imponerande.

Egentligen är bankernas rapporter ingen munter läsning. SEB lyckades visserligen öka rörelseresultatet med 5 procent i förhållande till samma kvartal föregående år, medan Handelsbanken sänkte sitt med 10 procent (inkl en omstruktureringskostnad) och Swedbank med 15 procent. Däremot var intäktsutvecklingen bättre. Här ökade inte bara SEB (4,5 procent), utan även Handelsbanken (3,6), medan Swedbank presterade oförändrade intäkter.

Sämre än prognos

Analytikernas prognoser enligt Infront låg dock aningen högre. Även här lyckades emellertid SEB överträffa prognos, om än med bara 0,3 procent, medan Swedbank låg 3 procent under, samtidigt som Handelsbanken låg 10 procent under. Däremot lyckades SEB och Swedbank överträffa intäktsprognoserna med 0,6 respektive 0,4 procent, medan Handelsbanken uppvisade minus 0,8.

Räntenettot stiger

Av ovanstående kommer alltså SEB ut något bättre än de två övriga. Går vi mer på djupet kan konstateras att SEB:s räntenetto ökade hela 12 procent i årstakt, samtidigt som provisionsnettot ökade 4 procent. Swedbank, som kommer tvåa i ovanstående sammanställning, ökade räntenettot med 4 procent, medan provisionerna minskade 1 procent. Handelsbanken som kom sämst ut i tre av fyra ovanstående faktorer, redovisade ändå ett stigande räntenetto med 2 procent, samt 4 procents uppgång i provisionerna.

Kostnaderna spretar

Går vi över till kostnadssidan kan konstateras att SEB:s personalkostnader ökade med 1 procent, medan kreditförlusterna ökade 15 procent. I Swedbank var kostnadsökningen mer aggressiv, med 12 procent högre personalkostnader och 32 procent högre kreditförluster. Eftersom omkostnaderna i Swedbank ökade med hela 54 procent, är det lätt att se kostnaden för de pågående utredningarna inom penningtvätt. Även Handelsbankens personalkostnader drog iväg, med hela 21 procent, medan däremot kreditförlusterna minskade med 17 procent.

Kreditförlusterna mycket små

Även om kreditförlusterna ökade i två av tre banker, kan konstateras att nivån fortfarande är extremt låg. I förhållande till utlåningen ligger förlusterna i SEB på 0,09 procent, medan Swedbank ligger på 0,04 och Handelsbanken på 0,05 procent. Andelen utlåning med allvarliga kreditproblem ligger i SEB på låga 0,65 procent av utlåningen, medan de i Swedbank ligger på 0,77 procent, samtidigt som Handelsbanken ligger på försumbara 0,20 procent.

Och slutsatsen..?

Bankerna lunkar på. Intäkterna klarar sig bättre än kostnaderna och Swedbank har sina speciella problem med penningtvättsutredningarna. Värderingen av bankerna är, som alltid låg. I förhållande till vinstprognosen för innevarande år ligger p/e-talet på ungefär två tredjedelar av börsens genomsnitt, medan Swedbank ligger på halva börsen. En låg värdering ger dock inte alltid en bra aktieutveckling, vilket bankerna är exempel på. De senaste fyra åren har totalavkastningen, alltså inklusive utdelningar, varit marginell. Stabiliteten är det dock inget fel på.

BörsanalyserMakroanalyser

Dela med dig