Aktiespararna

Uppdragsanalys
Detta är en betald analys från Analysguiden på uppdrag av Fastator

Analys Fastator: Rustar för sämre tider

11 oktober 20223 min lästid

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastator utförd av Analysguiden

Marknadssituationen har förändrats och risktagande premieras inte. Åtgärder har vidtagits för att stärka kassan och på så vis dra ned risken.

Enda investmentbolaget inom fastigheter
Fastator är börsens enda investmentbolag inom fastighetssektorn. Bolaget är genom hel- och delägda bolag verksamt inom sektorer som bostäder, lager/lättindustri och logistik, handel och förvaltning. Expansionen har varit snabb och bolagets substansvärde har sedan starten 2011 ökat från 35 miljoner kronor till drygt 2,2 miljarder.

För första halvåret uppgick omsättningen till 359,0 miljoner kronor (150,9 samma period i fjol). Periodens resultat blev 135,6 miljoner kronor (4,8) och substansvärdet summerade till 2 214,9 miljoner kronor (1 679,1), vilket innebar ett substansvärde om 28,5 kronor per aktie.

Fastator vill växa genom att hitta bolag med potential, utan hänsyn till geografiskt område eller fastighetstyp. När bolagen uppnått en mognadsfas omvärderas rollen. Börsnoteringen med efterföljande försäljningen av drygt 50-procentiga andelen av Offentliga Hus, med Samhällsfastigheter för 8,5 miljarder, till SBB hösten 2020 är ett typexempel.

Tvärnit för tillväxtmodellen
Fastator har använt delar av kassan från försäljningen av Offentliga Hus och nya lån för att fortsätta tillväxtresan. Det senaste dryga året har det främst skett genom innehavsbolaget Företagsparken, som sedan 2019 genom förvärv ökat från 429 miljoner kronor i fas­tig­hetsvärde till närmare 5 miljarder. Bolaget äger logistik- och lätt­industri­fastigheter, huvudsakligen i Syd- och Mellansverige.

Under våren och sommaren har marknadssitutionen succesivt blivit allt kärvare. Högt risktagande, massiva förvärv och stora projekt pre­mieras inte längre - tvärtom. Åtgärder har också vidtagits.

Fastator har under Q2 sålt aktier för 75 miljoner kronor till delägaren Pierre Ladow. Fastator har därefter inte bestämmande inflytande och Företagsparken redovisas inte längre som ett dotterbolag utan som ett intressebolag.

Därmed konsolideras inte längre Företagsparkens tillgångar och skulder i Fastators koncernredovisning, utan enbart värdet av Fas­ta­tors andel. Bokföringsmässigt innebär det att räntebärande skulder minskat med 2,4 miljarder, belåningsgraden minskat från 60 till 45 pro­cent och soliditeten ökat från 31 procent till 44. Fastators ägar­andel uppgår dock fortfarande direkt och indirekt till 73 procent.

Efter rapportperioden har Fastators kassa stärkts med ytterligare 140 miljoner kronor genom försäljningen av den 50-procentiga andelen i Svenska Bostadskompaniet.

Efter kvartalet har Fastator också tillfört innehavsbolaget Student­bostäder (SBS) 75 miljoner kronor genom en riktad emission. SBS har en omfattande pågående nyproduktion.

Dela med dig

Stora Aktiedagen Stockholm 30 november 2021 - CEO Knut Pousette presenterar bolaget

Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

Nyckeltal

TickerFASTAT
Antal aktier77 712 648
P/s-tal0,27
P/e-tal−0,14
Omsättning/aktie6,1
Vinst/aktie−11,91
BörslistaSmall Cap
SektorFinancials
P/eget kapital0,16
Eget kapital/aktie10,33
Utdelning/aktie
Direktavkastning

Nyheter och analyser relaterade till Fastator

Uppdragsanalys

2024-05-28: Fortsatta förhandlingar pågår med obligationsägarna. Vi sänker motiverat värde.

Oväntat låga inflationen gynnar sektorn - aktien upp tvåsiffrigt idag

Advokaten, som är i 30-årsåldern, stoppades på väg till sitt kontor på Östermalm