Aktiespararna

Analys: Blir inte bättre innan den avvecklas

Av Peter Malmqvist
27 mars 20208 min lästid
Nedgången i ökningstakten av antalet smittade fortsätter, inte bara i Italien. I 80 procent av alla länder visar de senaste tre dagarna en lägre ökningstakt än för två veckor sedan.

Dagens rapportering kring antalet smittade fortsätter att vara milt positiv läsning. Trenderna från gårdagen består och Italien ligger, för fjärde dagen i rad på 8 procents ökningstakt. Det är långt under skräckscenarierna från för två veckor sedan, då ökningstakten låg på 33 procent per dag och Financial Times etablerade denna procentsats som teori kring coronavirusets explosionsartade spridning.

Nästan alla länder dämpas

Financial Times analys får sig också en ordentlig knäck när jag analyserar de 74 länder jag bevakat de senaste två veckorna. I 81 procent av fallen ligger de senaste tre dagarnas ökningstakt under motsvarande tredagarsperiod för 11 dagar sedan. Det var då den spanska regeringen gick i spetsen för en nedstängning av hela landet. I drygt 70 procent av länderna ligger därtill de senaste tre dagarna lägre än motsvarande tredagarsperioder, åtta respektive fem dagar tillbaka. Generellt dämpas alltså ökningstakten.

Frankrike och Spanien släpar efter

Förutom Italien är Spanien och Frankrike två nyckelländer, genom deras obegripliga strategi att låsa in alla konsumenter. Här är trenden inte lika positiv. De senaste tre dagarna ligger visserligen ökningstakten lägre än samtliga historiska tredagarsperioder, men ökningstakten de senaste tre dagarna ligger på 13 procent i Frankrike och 19 procent i Spanien, vilket motsvarar ungefär den tillväxttakt dessa båda länder också hade under det senaste dygnet. Det viktiga med att komma ned i låga tillväxttal ligger i att sjukvården får större chans att ta hand om de värst drabbade. Att komma till Kinas nolltillväxt är en utopi på kort sikt.

Tillbakagång i Tyskland

Det fjärde nyckellandet i Europa är Tyskland, både för sin storlek och partiella nedstängningsstrategi, men också för att tyskarna varit extremt framgångsrika i att hålla nere andelen avlidna. Det senaste dygnet blev dock ett bakslag. Antalet smittade ökade med 22 procent, mot 9 procent dagen innan och ökningstakten låg 5 procentenheter över veckosnittet. Österrike har haft samma relativa framgångar i att hålla nere andelen avlidna. Även detta land fick ett bakslag igår, med en uppgång på 20 procent, mot 9 procent dygnet innan, men det var ganska precis på veckosnittet.

Norden fortsatt stabilt

Norden fortsätter att utvecklas med låg och stabil ökningstakt. Det senaste dygnet uppvisade 10 procents ökning i antalet smittade, mot 9 procent dygnet innan, vilket var 1 procentenhet över veckosnittet. Den nordiska ökningen är stabil och har för tredagarsperioderna sedan den 16 mars uppvisat en trend på 10, 10, 9 och 9 procent. Samtidigt är andelen avlidna förhållandevis låg. Det medför det att sjukvården i den nordiska regionen inte borde ha några stora problem att klara de svårast sjuka. Sverige ligger dock något sämre till än det nordiska snittet och uppvisade en ökningstakt på 12 procent det senaste dygnet, vilket var 2 procentenheter över veckosnittet. Tredagarsperioderna efter den 16 mars ger trenden 8, 11, 9 och 12 procents dagsökning. Det finns alltså en viss dragning uppåt.

Antalet avlidna högre

Granskar vi trenden för antalet avlidna ligger den högre. Det gäller även ett framgångsrikt land som Sydkorea, där ökningstakten i antalet smittade under det senaste dygnet varit 1 procent, men motsvarande för antalet avlidna ligger på 4 procent. Detsamma gäller om vi jämför med Sydkoreas veckosnitt, som ligger på 1 respektive 5 procent. Italien visar här en tydligt fallande trend och ökningstakten det senaste dygnet i antalet avlidna är 8 procent, vilket motsvarar ökningen i antalet smittade och är klart under veckosnittet på 13 procent.

Frankrike och Spanien släpar efter

Även här ligger Frankrike och Spanien fel. Positivt var att antalet avlidna i Spanien det senaste dygnet var 2 procentenheter lägre än dygnet innan, men negativt är att det fortfarande ligger på höga 21 procent. Det är dock hela 6 procentenheter under veckosnittet, varför den spanska trenden ändå kan klassificeras som hoppfull. Däremot gick ökningstakten i Frankrike upp från 21 procent till 27 procent, vilket dessutom var 3 procentenheter över veckosnittet. De senaste tre dagarna visar Frankrike därtill en ökningstakt på 25 procent, mot 22 procent för de föregående tre dagarna.

Tyskland ökade

Även Tyskland har en negativ trend i antalet avlidna det senaste dygnet, med en ökning på 28 procent, mot 19 procent dygnet innan, vilket var 1 procentenhet över veckosnittet. De senaste tre dagarna har därtill legat på 28 procent, mot 29 procent för tredagarsperioden innan. Emellertid ligger andelen avlidna i procent av antalet smittade fortfarande på mycket låga 0,5 procent, varför sjukvården knappast har några problem att hantera de svårast sjuka. Österrike visade också en negativ trend det senaste dygnet med en uppgång på hela 68 procent, mot 7 procent dygnet innan. Österrike har 49 döda på 6700 rapporterade smittade, vilket är samma mängd smittade som Belgien (också ett nedstängt land), som i sin tur har 220 avlidna. Österrikes låga bas ger kraftiga svängningar.

Norden ökade

Norden hade också ett dåligt dygn i antalet smittade, med en uppgång från 17 procent till 38 procent, vilket därtill var 10 procentenheter över veckosnittet. De senaste tre dagarnas utveckling har tyvärr uppvisat en ökning på 30 procent per dag, mot 22 procent för tredagarsperioden dessförinnan. Sverige låg därtill klart över Nordensnittet, med en 61-procentig ökning, följt av Finland på 67 procent, medan Danmark låg på 21 procent och Norge på noll. Fortfarande är andelen avlidna i Norden lågt i förhållande till antalet smittade, varför sjukvården rimligen inte har några större problem att hantera de svårast drabbade.

Och slutsatsen..?

Det viktigaste landet är Italien och där är trenderna tydligt positiva, både vad gäller smittade och avlidna. Därefter kommer Spanien och Frankrike, som stängt in sina konsumenter. Där är tyvärr utvecklingen fortfarande inte bra. Tyskland fortsätter att ha en mycket låg andel avlidna, även om tillväxten tilltar, medan Norden visar stor stabilitet i antal smittade, men en ökning i antalet avlidna. Det jag hoppas på är att Tyskland tar sitt förnuft till fånga och successivt släpper på nedstängningen av konsumentsektorn. Tyskland har full koll på utvecklingen och även om antalet avlidna ökar, har sjukvården knappast några problem att klara de svårast sjuka. Om Tyskland går före kanske Spanien och Frankrike omvärderar kostnaderna för nedstängningsstrategin och kommer fram till att de är orimliga. Jag är medveten om att det är mycket ”hoppas” i prognosen, men varslen i företagen går nu genom taket i alla Europas länder, varför det börjar krypa fram en del milda ifrågasättanden om ”nedstängningsstrategin” verkligen är den rätta. Innan den har avvecklats blir inte ekonomin bättre.

BörsanalyserMakroanalyser

Dela med dig