Aktiespararna

Här är aktier med tillväxtpotential

18 mars 20199 min lästid
Fortsatt låga räntor samtidigt som den ekonomiska tillväxten avtar alltmer i takt med att de cykliska motvindarna tilltar. Det talar sammantaget för att marknaden bör premiera bolag som kan leverera tillväxt.

Börserna har utvecklats på ett fantastiskt sätt under januari med största uppgången för amerikanska S&P 500 sedan 1987! En kanon­start på året således men det beror snarare på magnituden och hastigheten på de börsnedgångar vi upplevde framförallt i december än att makrobilden har ljusnat.

Däremot har den svaga makro­ekonomiska statistiken fått den amerikanska centralbanken Fed att uttrycka sig mer försiktigt kring sin framtida räntepolitik, i något som närmast kan liknas vid en u-sväng, vilket varit positivt för riskklimatet på börsen tillsammans med en rapportperiod som hittills varit bättre än befarat.

Trappan upp och hissen ned

Mönstret är oftast detsamma. Börsen tar trappan upp för att sedan ta hissen ned och vad som karakteriserar snabba nedgångar är ökad volatilitet. Av denna anledning har de flesta också svårare att tjäna pengar i nedgångar eftersom kasten är tvära.

Det senaste årets snabba svängningar indikerar att börserna söker en ny jämvikt. Det började för redan ett drygt år sedan med att New York-börsen, S&P 500, föll nästan 12 procent under loppet av bara tio handelsdagar.

Under oktober månad föll samma börs med drygt 11 procent, i november med nästan 7 procent och i december noterades ett kursfall som stannade på 9 procent. Års­avkastningen, inklusive utdelningar, blev till slut –4,39 procent.

Vilken eller vilka faktorer som har drivit på oron kan diskuteras men flera faktorer vittnar om ett nytt investerarsentiment.

Mycket talar för att även 2019 kan bli ett komplicerat börsår, den goda starten till trots. Utmaningarna är många och det finns en rad olika faktorer som kan komma att gå fel.

Ovisshet kring brexit, handelskrig, penningpolitik liksom risk för vinstbesvikelser är alla viktiga variabler som lär prägla marknaden framöver.

Dessa orosmoln avspeglas också i framåtblickande makroindikatorer såsom inköpschefsindex som globalt har sjunkit till de lägsta noteringarna på två år. Konjunktur­svängningar har marknaderna genomlidit tidigare men nuvarande period får anses vara osedvanligt rörig och komplicerad.

Sent i cykeln

Vad vi nu upplever ur ett fundamentalt makroperspektiv är att den globala ekonomiska cykeln har mognat. Det är en fas som brukar karakteriseras av en stor dos besvikelser och prognosnedskrivningar och där varje besvikelse också mottas överdrivet negativt av marknaden.

Sämre ekonomisk data har kontinuerligt flödat in vilket har agerat motvind för cykliska aktier som har haft det extra kämpigt relativt andra mer stabila, icke-konjunkturella bolag.

Generellt har även stabila storbolag premierats framför högt värderade, snabbväxande småbolag. Klassiska tecken på en avtagande riskaptit på marknaden.

Värderingar ned, rätt eller fel?

Det finns som alltid två sidor av myntet och möjligheterna ligger i värderingar kontra förväntansbild.

Värderingarna har på många håll (främst inom verkstad) kommit ned kraftigt samtidigt som räntan har fallit och bolagens vinster hittills bara har reviderats ned mer måttligt.

Det medför att p/e–talet (aktie­kursen i relation till vinsten) för globala aktier inte har varit så här lågt på sex år. Å ena sidan kan ett lägre p/e-tal indikera att vinstprog­noserna antas vara för höga och väntas justeras ned.

Är å andra sidan vinstprognoserna någorlunda korrekta, så indikerar värderingarna att det är köpläge. Vilka kommer ha rätt, marknaden eller analytikerna?

Positiv start på året

Med januari lagd till handlingarna kan vi konstatera att vi fått en flygande start på 2019 och uppgången på Stockholmsbörsen summeras till 8 procent.

Främsta anledningarna till upprekylen kan tillskrivas det extremt översålda läget som varit på börsen i kombination med lite mjukare signaler från centralbankshåll vad gäller åtstramning av penningpolitiken samt den generellt positiva start vi fått på årets första rapportsäsong.

I skrivande stund befinner vi oss mitt i rapportperioden och än så länge har majoriteten av bolagen slagit de lågt ställda förväntningarna och därmed spätt på den pånyttfödda börsoptimismen vi för tillfället befinner oss i.

Än så länge får vi alltså lov att ge analytikerna rätt i sina prognoser och att marknaden helt enkelt har varit alltför pessimistisk och diskonteringsvillig och därmed prisat in för mycket negativt i aktiekurserna.

Åtminstone i det korta perspektivet. Men det finns som sagt en hel del att oroa sig över om vi lyfter blicken.

Det är svårt att bli exalterad över makrobilden för tillfället och 2019 har många frågetecken och farhågor att ta sig förbi. Handelskrig, politisk turbulens, vikande konjunktur samtidigt som skuldbergen är höga på många håll hos såväl hushåll, stat som bolag.

Lägg därtill åtstramande centralbanker och det är lätt att bli ödmjuk inför det faktum att vi har äntrat en annorlunda, tuffare spelplan på de finansiella marknaderna mot vad vi har vant oss vid under de senaste åren.

Fokus på tillväxt

I takt med att världskonjunkturen tappar fart har dock flertalet centralbanker blivit lite mer avvaktande på sistone.

Vi kan också förvänta oss fortsatt låga räntor under året samtidigt som den ekonomiska tillväxten avtar alltmer i takt med att de cykliska motvindarna tilltar.

Det talar sammantaget för att marknaden bör premiera bolag som kan leverera tillväxt. Såväl på översta som understa raden i resultaträkningen.

Omsättningstillväxt hittar vi exempelvis i bolag som Evolution Gaming, Vitrolife och IAR Systems som alla väntas växa med över 20 procent under 2019, visserligen till en väldigt dyr prislapp. Vi hittar även SOBI och Bioarctic för den lite mer riskbenägna.

LÄS OCKSÅ: Jakten på evighetsmaskinen

I verkstadsklustret finns bolag som Hexpol, Alfa Laval, Alimak och Epiroc, som alla väntas växa omkring 10 procent 2019.

De två sistnämnda har dessutom en hög andel försäljning på eftermarknaden, vilket innebär åter­kom­mande serviceintäkter och därmed bidrar till en stabilare intjäning i verksamheten.

Även bolag som Elekta och kvalitetsbolaget Nibe väntas växa med tvåsiffriga tal under året.

Det här är givetvis bara en pusselbit utav flera och bör ses som ett första steg mot att ”screena” sig fram till bolag som passar in i portföljen.

Egenskaper som stabil intjäning och starka finanser är såklart ett stort plus i dagens nya börsklimat. Om vi tar till oss av historiken tenderar den nuvarande nivån i cykeln att leda till att investerare är beredda att betala för bolag med en mer defensiv exponering, även om aktierna i sig handlas till en relativt hög prislapp.

På temat vinsttillväxt köprekade jag själv Husqvarna i föregående nummer. Ett annat bolag som uppvisar hög förväntad vinsttillväxt och dessutom förutsägbara och stabila intäkter samt en fin kupong är det svenska servicebolaget Coor (läs analys av bolaget på sidan 50).

Ödmjukhet och realism

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en högre grad av ödmjukhet och realism har kommit med de återkommande och kraftiga börsfallen under 2018, särskilt under det fjärde kvartalet.

Därefter har marknaderna åtminstone prisat in några av de risker som vi har identifierat.

Det är åtminstone svårt att finna någon marknad där irrationell glädjeyra präglar synen på 2019 och skeptiska investerare finns det för tillfället gott om.

Kanske är det sunt eller kanske är det nu den långsiktige placeraren agerar köpare.

Oavsett är det svårt att tajma marknaden och det är därför oftast enklast och bäst att fokusera på innehaven i portföljen. Med det sagt bör det dock, som så ofta förespråkas, finnas en del likvida medel redo att investeras vid sämre tider.

Bygg en portfölj kring förslagsvis de stabila kvalitetsbolag som min eminenta kollega Christoffer Ahnemark listade i föregående tidning, tillsammans med några av ovan nämnda bolag, och du har en portfölj som åtminstone på pappret besitter en god sannolikhet att generera god avkastning på en börs som vi inte kan förvänta oss att vara lika lättnavigerad som tidi­gare.

Aktietips

Dela med dig