Aktiespararna

Riksbankschefen: Viss sannolikhet för en sänkning i maj

Av Elin Hanspers
4 april 20244 min lästid
Erik Thedéen är Sveriges riksbankschef.
Inflationsutsikterna förbättras och riksbankschefen ser ett annalkande läge där behovet av att föra en åtstramande penningpolitik minskar. Dock finns risker för bakslag kvar - bland annat kronkursen.

Enligt protokollet från det senaste penningpolitiska mötet var Riksbanken enhällig om att hålla styrräntan oförändrad.

Riksbanken öppnade då för en räntesänkning i maj eller juni om inflationsutsikterna fortsätter att vara gynnsamma.

Spänt geopolitiskt läge

"Penningpolitiken har varit åtstramande under en längre tid, inflationstakten har fallit och mycket tyder på att inflationen är på väg mot målet på två procent. Vi närmar oss därmed ett läge då vi kan börja göra penningpolitiken mindre restriktiv", säger Erik Thedéen enligt protokollet.

Han pekar dock på ett betydande mått av osäkerhet i tillväxt- och inflationsutsikterna och menar att det finns anledning att noga bevaka utvecklingen i tjänstepriserna. De mest svårbedömda riskerna har dock att göra med det spända geopolitiska läget, som kan ge störningar i exempelvis leveranskedjor och energi- och livsmedelspriser.

"Givet det allt sämre geopolitiska läget går det inte heller att utesluta relativt kraftiga utbudsstörningar, eller andra mer genomgripande effekter på svensk och internationell ekonomi till följd av de geopolitiska riskerna", säger han.

Andra risker går att finna i mer normal osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Den amerikanska ekonomin har utvecklats överraskande starkt det senaste året och tidpunkten för en räntesänkning har successivt skjutits på framtiden.

"För vår del är en viktig fråga hur de stora centralbankernas styrränteutveckling påverkar den svenska kronan. Ett högre ränteläge i omvärlden skulle kunna försvaga kronan. Därför behöver vi fortsätta att följa kronans utveckling noga när ledande centralbanker börjar lätta på sin penningpolitik. Men vi ska inte koppla den svenska penningpolitiken direkt till andra centralbankers agerande. Det är inflationstrycket och utsikterna för inflationen här i Sverige som avgör vår penningpolitik", säger Thedéen.

Sannolikhet för majsänkning

Riskerna till trots säger riksbankschefen att det finns tecken på att en ny penningpolitisk fas är i antågande som gör det lättare att uttala sig om prognosen för styrräntan. Han menar att räntebanan ger en god sammanfattning av hur penningpolitiken kan komma att se ut under resten av året om inget oförutsett inträffar och att styrräntan enligt denna kan börja sänkas försiktigt med början i maj eller juni.

"Min bedömning i dagsläget är det finns en viss sannolikhet för en sänkning i maj, under förutsättning att inflationsutsikterna, inräknat utvecklingen för kronan, inte försämras påtagligt. Ett skäl att eventuellt börja sänka redan i maj är att vi då har större flexibilitet att gå gradvis fram med vidare ränteanpassningar", säger han.

Försiktiga och stegvisa sänkningar av styrräntan i linje med räntebanan ger möjlighet att löpande utvärdera hur åtgärderna påverkar den ekonomiska aktiviteten och inflationsutsikterna, och att anpassa takten i sänkningarna, menar han.

Han pekar dock på att en betydande osäkerhet när räntesänkningarna inleds är hur ekonomin kommer att reagera. Det finns en viss risk att ekonomin reagerar kraftigare på räntesänkningar än vad som ligger i prognoserna och skulle kunna påverka inflationsutvecklingen negativt.

LÄS MER: Riksbanken: Räntan kan troligen sänkas i maj eller juni

LÄS MER: Aktierna att köpa efter första räntesänkningenDela med dig